Wednesday, May 25, 2005

پاسخ یک پرسش

1384/3/4
دوستي با نام مستعار ني لبك در بخش كامنت ها سئوالي مطرح كرده كه جاي توضيح و پاسخگويي دارد. ايشان پرسيده اند كه اگر مردم به روزنامه نگاران بپيوندند و در حمايت از آنان جلوي مجلس تحصن كنند، پذيرفته مي شوند؟
در ابتدا بايد عنوان كنم كه تحصن روزنامه نگاران در اعتراض به هتك حرمت شان توسط راه يافتگان مجلس هفتم است که در نتيجه كاملا صنفي می شود. من، شخصا، درباره پيوستن مردم به جمع متحصن روزنامه نگار مي توانم نظر دهم اما از طرف جمع نمي توانم چراكه نه اجازه اين كار را دارم و نه سخنگوي جمع هستم. اما اگر نظر مرا بخواهيد، بايد تاكيد كنم كه پيوستن مردم هيچ اشكالي ندارد ولي بايد حرمت جمع متحصن را نگه دارند و شعارهاي خارج از تصويب متحصنان سر ندهند. در دو روز تحصن برگزار شده جلوی مجلس، بارها شاهد بوديم كه عده اي ناراضي كه از فشار اقتصادي و اجتماعي و سياسي به تنگ آمده اند، در جمع روزنامه نگاران مي افتادند و شروع به فحاشي به بلند پايه ترين مقامات مملكتي مي كردند. نمي خواهم عمل‌شان را نفي كنم كه نظري در اين باره ندارم اما خارج از چارچوب صنفي مي شود و حركت روزنامه نگاران را به انحراف مي كشد. وقتي به آنان تذكر هم داده مي شد، با ركيك ترين ناسزاها به روزنامه نگاران صحنه را ترك مي كردند.
به اين ترتيب است كه معتقدم موضعگیری ها بايد در چارچوب صنفی باشد و تنها در حمايت از روزنامه نگاران وگرنه جز مشكل و شكست تحصن كار ديگر نخواهند كرد.