Wednesday, May 04, 2005

اولين روز نمايشگاه-1

حنيف مزروعي در غرفه روزنامه اقبال.
با اينكه براي يك روزنامه فضاي كوچكي ست، اما غرفه شكيل طراحي شده؛ البته نمي دانم با برنامه هاي مفصلي كه بر‌و‌ بچه هاي اقبال ترتيب داده اند و مهماناني كه دعوت كرده اند، چطور مي توانند از بازديدكنندگان و علاقه مندان شان پذيرايي كنند.