Tuesday, May 03, 2005

از فردا، نمایشگاه مطبوعات

84/2/13
از فردا-چهارشنبه- نمایشگاه مطبوعات موازی با نمایشگاه کتاب در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز می شود. برای نمایشگاه امسال برنامه مفصلی دارم. ده روز دیدار تازه با همکارانی که در طول سال به دلیل گرفتاری شاید نمی توانی ببینی شان، لذت خاصی دارد. امیدوارم این دیدارها در بهبودی ام موثر بیفتد و از حال و روزی که بعد از مرگ عزیزی به آن دچار شده ام، خارج شوم.
کاشکی هیچ کس دچار بهم ریختگی نشود.