Monday, May 09, 2005

آسمان امروز تهران

مدتها بود که آسمان تهران رنگین نشده بود؛ آن هم با دو کمان رنگین.