Sunday, July 03, 2005

از بزرگان مي شنويم

حرف هايي كه اين روزها از بزرگان مي شنويم:
"كي بود كي بود من نبودم؛ چرا مي گوييد كه من بودم؟"