Wednesday, August 10, 2005

ناله‌هاي گرم


اين روزها كه
به سري در كتاب
برمي‌خورم،
گويدم غمان
هوا بس ناجوانمردانه
سرد است
اما در او كه
بيش كاو مي كنم،
بينم،
ناله‌اش برخاسته
از داغي بالشي
نرم است

- اين روزها، نچ نچ‌هاي پيوسته براي گنجي دارد مرا كر مي‌كند.