Wednesday, April 06, 2005

پلیدی یک خویش

84/1/17
آن روز، آن روز که مجلس ششم نشان مان داد
که قوه قانون همواره هیچ است؛
پیش تر، شیخی خندان ندا داده بود
که قوه اجرا هم در لیچ است.
و الحال که می بینیم
قوه عدالت، بی عدالت در نیش است؛
مسجل مان شده که همه دغدغه ها
از برای کیش نیست،
پلیدی افکار یک خویش است.