Friday, April 08, 2005

یادداشت سخن را بخوانید

84/1/19
یادداشت متین و زیبای آقای سخن را خواندم. چه ظرفیتی دارد نشان می دهد این یادداشت. تا به حال از وبلاگ نویسی، چنین مطلبی نخوانده بودم. یک یادداشت چه تحولی می تواند نزد خوانندگان نسبت به خود ایجاد کند. آقای سخن در این یادداشت نشان داده است که به درجه ای از ظرفیت و فروتنی رسیده است که جامعه فارسی زبان قرن هاست از فقر اش رنج می برد و از ضعف هایی که دارد در عذاب است؛ از جمله نداشتن تواضع و متانت، تحمل نکردن دیگران و بسیار تنگ نظری های دیگر...
نمی خواهم نظر آقای سخن را چنان برجسته کنم که اغراق شود که خود زیبایی خاص دارد اما تمام صحبت ام این است که برای رسیدن به دموکراسی و شروع تمرین دموکراسی، شرایطی لازم است که ابتدا باید از خود شروع کرد. یعنی زمینه را باید در خود ساخت. رسیدن به این شرایط به نظر سهل می رسد اما در عمل دشواری خود را نشان می دهد. آقای سخن معلوم مان کرد که به شرایط واقعی دموکراسی خواهی رسیده است که از این بابت به دوست عزیزم تبریک می گویم که خود می دانم هنوز شرایط اش را به اندازه جناب سخن کسب نکرده ام. وبلاگ آقای سخن اگرچه در لیست نوزده نفره ی منتخبین وبلاگ های فارسی زبان گزارشگران بدون مرز نیست ولی ایشان به کمال ثابت کرد که یکی از مدافعان جدی و سرسخت آزادی بیان و خواهان صادق دموکراسی در ایران است. یادداشت متواضع اش را درباره انتخاب وبلاگ های منتخب گزارشگران بدون مرز بخوانید تا معلوم تان شود.