Sunday, June 12, 2005

هاشمی دموکرات شده

1384/3/22
شب قبل، برنامه ای پخش شد از رفسنجانی. جلسه پرسش و پاسخی بود با جوانان. تنها چند دقیقه از برنامه را توانستنم به خاطر گرفتاری ببینم. اما در آن چند دقیقه به قول امریکایی ها فک ام بر زمین افتاد.
هاشمی سئوال هایی را جواب داد که در بیست شش سال گذشته اگر مطرح می شد، پرسش کننده حداقل دو سالی آب خنک می خورد. حالا این دانای مصلحت ما که به قول مادرش "شاه ایرونه"، آنقدر دموکرات شده که علاوه بر پاسخگویی به سئوالات آنچنانی، لحن تند جوانان را هم با لبخند تحمل می کند. البته مشخص بود که سئوالات و طرز بیانشان کاملا تنظیم شده بود، ولی همین که هاشمی سعی کرده تابوی گذشته خود را جلوی دوربین کنار بگذارد و برای این انتخابات به جوانان نزدیک نشان دهد، خود انقلابی ست.
اکبرآقا در برنامه، این طور وانمود کرد که دوره سالهای شصت گذشته است و امروزه، دیگر زمان صدا کلفت کردن و شاخ و شانه کشیدن نیست؛ جوانان را باید باور کرد و آنان را در آینده کشور سهیم دانست که مدتها ست تاریخ مصرف هیئت موتلفه و روحانیت مبارز تمام شده.
به نظرم پیام جالب توجهی ست که نشان می دهد، دوره هشت ساله اصلاحات، در رفتار و گفتار هاشمی اثرها گذاشته. اما این سخن شیردل جنگل را هیچ گاه نباید از یاد برد که می گوید: هاشمی همان موجود قهوه ای رنگ دم کلفتی ست که گوش های تیزی دارد و باید مراقبش بود که این روباه موذی، هر کاری از دست اش بر می آید و به وقت اش تخم هم می گذارد.